Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Irik Trading BVBA, gevestigd te 3650 Dilsen, aan de Rijksweg 367

Artikel 1:
Irik Trading BVBA is een besloten vennoot met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met als doel het uitoefenen van een handelsmaatschappij in de meest ruime zin des woords. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Irik Trading BVBA maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Irik Trading BVBA werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Irik Trading BVBA van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Irik Trading BVBA aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2:
Het staat Irik Trading BVBA vrij aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen derden en haar eigen personeel te laten uitvoeren, in voorkomend geval ook met inschakeling van derden. 

Artikel 3: aansprakelijkheid 
Indien de uitvoering van enige opdracht door Irik Trading BVBA leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Irik Trading BVBA komt. 

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Irik Trading BVBA beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
In alle gevallen is ter zake de aansprakelijkheid van Irik Trading BVBA uitgesloten de door de opdrachtgever of derden te lijden omzetderving, winstderving, vergoeding van bedrijfskosten, stagnatieschade daaronder begrepen, opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de levering of werkzaamheden worden toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt of geleverd wordt.

Artikel 4:
Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Irik Trading BVBA ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derden erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard.
De opdrachtgever vrijwaart Irik Trading BVBA en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Irik Trading BVBA ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: facturatie en betaling 
Betaling van facturen van Irik Trading BVBA dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de  facturen en andere vorderingen komen met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

Artikel 6: derden
De keuze van de door Irik Trading BVBA in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Irik Trading BVBA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Irik Trading BVBA. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun opdracht willen beperken, heeft Irik Trading BVBA de bevoegdheid om bij alle haar gegeven opdrachten jegens de opdrachtgever een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7: rechtskeuze en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Irik Trading BVBA is Nederlands recht van toepassing, ook bij leveringen buiten België. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht. Niettemin heeft Irik Trading BVBA het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen. 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal. Desgevraagd kan de opdrachtgever deze algemene voorwaarden vertaald in Engelse, Duitse of Franse taal ontvangen. De Nederlandse tekst is bindend bij enige discrepantie of geschil over de  inhoud of strekking van de teksten.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enig ander Internationale regeling of verdrag.
In de relatie tussen Irik Trading BVBA en de opdrachtgever sluit Irik Trading BVBA uitdrukkelijk uit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Indien de rechtbank naast de algemene voorwaarden van Irik Trading BVBA ook van toepassing zou verklaren de algemene voorwaarden van opdrachtgever is bij enig geschil over de inhoud of strekking tussen beide algemene voorwaarden alleen bindend de algemene voorwaarden van Irik Trading BVBA.

Artikel 8:
Alle door Irik Trading BVBA te leveren goederen dienen door de opdrachtgever vooruit betaald te worden voor aflevering of onder rembours, tenzij Irik Trading BVBA met de opdrachtgever levering op de factuur afspreekt.

Artikel 9:
Alle kosten van verplaatsing, vervoer en verzending van de goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10: wettelijke (handels)rente
Indien Irik Trading BVBA levert aan particulieren is bij te late betaling door de particulieren verschuldigd de wettelijke rente ex artikel 119 boek 6 BW en ingeval Irik Trading BVBA levert aan bedrijven of zakelijke opdrachtgevers door deze opdrachtgevers verschuldigd de wettelijke handelsrente ex artikel 119a boek 6 BW.

Artikel 11: industriële eigendommen
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Irik Trading BVBA de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door Irik Trading BVBA gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en andere goederen en producten.

Artikel 12:
De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen die hij van Irik Trading BVBA krijgt.

Artikel 13:  levertijd
De levertijd wordt per transactie tussen Irik Trading BVBA en de opdrachtgever vast gesteld. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 14: overmacht
Irik Trading BVBA heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en die buiten haar invloedsfeer liggen (tijdelijk) verhinderd is haar  verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door Irik Trading BVBA te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer liggen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het (onwerkbare) weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van voorraden en goederen, het verloren gaan van goederen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen. Indien overmacht de uitvoerbaarheid van de opdracht voor Irik Trading BVBA verhindert en zulks meer dan 3 maanden heeft geduurd, heeft Irik Trading BVBA het recht de overeenkomst te ontbinden, voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van enige geleden of te lijden schade.

Artikel 15:
De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen van overheidswege die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren of de goederen te leveren tijdig dus voor de aflevering door Irik Trading BVBA verkregen zijn. 

Artikel 16: garantie
Tenzij niet anders vermeld op de website of in onze aanbiedingen staat Irik Trading BVBA garant voor een periode van 12 maanden na aflevering voor de garantie op de geleverde producten. 
Als blijkt dat de levering van de goederen niet deugdelijk is geweest, dan moeten de goederen franco aan Irik Trading BVBA worden teruggezonden. Daarna zal Irik Trading BVBA de keuze maken of zij a. de goederen herstelt, of b. de goederen vervangt, of c. de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Irik Trading BVBA heeft voldaan. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever zelf of door derden. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van aflevering.

Artikel 17: reclametermijn
De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties van Irik Trading BVBA geen beroep meer doen als hij niet binnen 8 dagen na factuurdatum danwel binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij aangetekende brief met bericht van ontvangst of bij deurwaardersexploot  bij Irik Trading BVBA heeft gereclameerd. 

Artikel 18:
Wanneer goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Zij worden voor rekening en voor risico van de opdrachtgever opgeslagen. 

Artikel 19:
Na levering blijft Irik Trading BVBA eigenaar van de geleverde goederen zolang de opdrachtgever tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten met Irik Trading BVBA. Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Nadat Irik Trading BVBA zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen terughalen. De opdrachtgever staat Irik Trading BVBA toe de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.